Hlášení rozhlasuZpravodajKontaktyTipy na výletyUbytováníVolný časFirmy a služby


EU

ESFREKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU

Vloženo: 17.6.2022     Autor: Michaela Luzarová

V letech 2021 až 2022 byla na objektu kulturního domu ve Strání provedena realizace energeticky úsporných opatření – zateplení objektu, výměna otvorových výplní, výměna zdroje tepla, instalace stínící techniky, instalace akustických podhledů a výměna osvětlení.Název projektu: Rekonstrukce kulturního domu ve Strání 5.1a.

V letech 2021 až 2022 byla v objektu kulturního domu ve Strání instalována vzduchotechnická jednotka s rekuperací pro zajištění kvality vnitřního prostředí sálu v budově.

Název projektu: Rekonstrukce kulturního domu ve Strání 5.1b

Další zajímavé informace naleznete v přiloženém dokumentu.


Ministerstvo životního prostředí mění dva parametry kotlíkových dotací

Vloženo: 17.4.2022     Autor: Michaela Luzarová

Ministerstvo životního prostředí rozhodlo v souvislosti s aktuálním mezinárodním děním o změně dvou podmínek výzvy nových kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti. V první řadě dochází o navýšení maximální výše dotace pro tepelná čerpadla o 50 000 Kč, tj. ze 130 000 Kč na 180 000 Kč. A zadruhé bude omezena podpora plynových kondenzačních kotlů, a to následovně: Ministerstvo bude garantovat úhradu způsobilých výdajů u plynových kondenzačních kotlů pouze v případě, že již byla jejich výměna realizována, případně byla na jejich pořízení vystavena závazná objednávka v termínu od 1. ledna 2021 do 30. dubna 2022.   Více níže......


PILOTOVÁ STĚNA - Strání, Dolina

Vloženo: 12.10.2021     Autor: Barbora Macková

Název projektu: Strání, Dolina, pilotová stěna
Číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_143/0012613
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předmětem podpory je opatření proti sesuvům půdy v k.ú. Strání, kde budou provedeny úpravy terénu spojené se zajištěním polní cesty a odvedení povrchových vod z předmětného území zasaženého sesuvem. Stabilizace geometrického uspořádání polní cesty bude primárně řešena pomocí pilotové stěny. Bude stabilizováno 0,038 ha svahových nestabilit.
Celkové způsobilé výdaje: 5 336 364,17 Kč Dotace EU: 4 535 909,54 Kč (85 %)
Příspěvek příjemce podpory: 800 454,63 Kč (15 %)
Datum zahájení realizace projektu: 11.10. 2021
Datum plánovaného ukončení projektu: 31.3.2024
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Obec Strání


Nákup techniky pro jednotku SDH ve Strání

Vloženo: 1.10.2021     Autor: Irena Slintáková

Název projektu: "Nákup techniky", registrační číslo RP12-21/094

Dotaci poskytuje Zlínský kraj na základě programu RP12-21 - Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje. Finanční prostředky budou použity na nákup automatizovaného externího defibrilátoru a šest kusů ručních svítilen. Na realizaci projektu lze čerpat až 85.000 Kč, maximálně však 69,79% celkových způsobilých výdajů.


Letní filmový festival

Vloženo: 21.6.2021     Autor: Irena Slintáková

Letní filmový festival je název pro neinvestiční dotaci z Fondu Zlínského kraje, registrační číslo KUL01-21/18. Dotace je poskytována na základě Programu na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu schváleného Radou Zlínského kraje a je zaměřena na všechny věkové skupiny.

Dotace do výše až 38.000 Kč bude použita na technické zajištění letního kina ve Strání v roce 2021.

 


Nákup nových věcných prostředků požární ochrany

Vloženo: 1.10.2020     Autor: Irena Slintáková

Obec Strání se zapojila do projektu s názvem "Nákup nových věcných prostředků požární ochrany", registrační číslo: RP12-20/138.

Projekt z programu dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje je podporován Fondem Zlínského kraje částkou 210.000 Kč, obec Strání se podílí na celkových výdajích projektu částkou 90.800 Kč.

Jednotka SDH obce Strání má dvě zásahová družstva v počtu 24 členů a je potřeba dovybavit tuto jednotku technickými prostředky jako jsou izolační dýchací přístroje, zásahové oděvy, obuv a přilby pro hašení ve stavbách.

 


Vybudování varovného systému ochrany před povodněmi obce Strání, digitální povodňový plán

Vloženo: 30.9.2020     Autor: Michaela Luzarová

Vybudování varovného systému ochrany před povodněmi obce Strání, digitální povodňový plán

 Projekt řeší realizaci varovného informačního systému VIS  společně se systémem dPP (digitální povodňový plán) , s cílem  zvýšení a zlepšení celkového systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany obce a tedy zvýšení  bezpečnosti obyvatel a ochrany jejich majetku. Cílem projektu je vytvořit ucelený systém předpovědní a hlásné povodňové služby, především jeho napojení na  nově budovaný varovný a informační systém (VIS) - tedy včasné varování a vyrozumění obyvatel jako jedno z nejdůležitějších opatření při vzniku mimořádných událostí.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 


Výstavba veřejného osvětlení v obci Strání

Vloženo: 20.7.2020     Autor: Michaela Luzarová

Název projektu:   Výstavba veřejného osvětlení v obci Strání

Registrační číslo:   CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012984

Projekt je spolufinancován EVROPSKOU UNIÍ.

Projekt si klade za cíl vytvořit bezpečné podmínky pro přemísťování osob v obci Strání podél frekventované silnice I/54. V rámci projektu dojde k rekonstrukci veřejného osvětlení, které je ve špatném technickém stavu a ohrožují bezpečnost účastníků silničního a pěšího provozu s omezenou schopností pohybu a orientace. Zkvalitněním veřejného osvětlení dojde ke zlepšení infrastruktury pro pěší i ke zvýšení podílu udržitelných forem dopravy v obci.

 
 


Podpora pracovních příležitostí II.

Vloženo: 28.5.2020     Autor: Barbora Macková

Projekt PODPORA PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ II. je spolu -financován Evropskou unií. Cílem projektu je zvýšení zapojení lokálních aktérů Mikroregionu Bílé Karpaty do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech prostřednictvím 9 nově vzniklých pracovních míst a poskytnutím podpory cílové  skupině v dané lokalitě.

Více info naleznete na: https://www.bile-karpaty.cz/podpora-pracovnich-prilezitosti-2/


Voda v krajině

Vloženo: 20.9.2019     Autor: Barbora Macková

Pojďte se s námi zamyslet nad otázkou vody v krajině. Jak již naše paní vodohospodářka R. Breznická popsala v článku zpravodaje: "Strání, už podle názvu obce, má většinu pozemků prudce svažitých. Dobře fungující krajina by měla jako houba vodu nasávat a pomalu vydávat, ale v našem okolí se to úplně nedaří. Výhodou jsou většina zatravněných ploch a převážně listnaté lesy. Důležitou úlohu plní také členitá mozaika ovocných sadů, remízků a zarostlé lesíky Borina a Štrbáň. To vše zpomaluje rychlý odtok vody z údolí říčky Klanečnice." Podívejte se na dokument zde v odkazu - "remízky a stromy kolem polních cest" a zde - "návrat vody do krajiny". Inspirujme se a začněme si vody vážit.


DALŠÍ   >

OBECNÍ ÚŘAD

Obec Strání: Obecní úřad Strání
Adresa: Na Kopci 321, 687 65 Strání
IČ: 00 29 13 40
DIČ: CZ 00 29 13 40
ID: 32aba8z
Ústředna: (+420) 572 695 210
E-mail: obec@strani.cz
Web: www.strani.cz

RESTAURACE A PENZION ZÁMEČEK

Náměstí u Zámečku 71, 687 65 Strání
Mgr. Andrea Straussová
Mobil: 777 364 511
Tel.: 572 632 353
E-mail: info@zamecek-strani.cz
Web: www.zamecek-strani.cz

INFOCENTRUM STRÁNÍ

Infocentrum Strání (Mikroregion Bílé Karpaty)
Barbora Macková
Areál ZŠ – půdní vestavba
Rubanice 877, 687 65 Strání
Tel./fax: 572 695 240
E-mail: mic@strani.cz
Web: www.strani.cz
Tvorba INTERNETOvých stránek