Hlášení rozhlasuZpravodajKontaktyTipy na výletyUbytováníVolný časFirmy a služby


EU

ESFREKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU

Vloženo: 17.6.2022     Autor: Michaela Luzarová

V letech 2021 až 2022 byla na objektu kulturního domu ve Strání provedena realizace energeticky úsporných opatření – zateplení objektu, výměna otvorových výplní, výměna zdroje tepla, instalace stínící techniky, instalace akustických podhledů a výměna osvětlení.Název projektu: Rekonstrukce kulturního domu ve Strání 5.1a.

V letech 2021 až 2022 byla v objektu kulturního domu ve Strání instalována vzduchotechnická jednotka s rekuperací pro zajištění kvality vnitřního prostředí sálu v budově.

Název projektu: Rekonstrukce kulturního domu ve Strání 5.1b

Další zajímavé informace naleznete v přiloženém dokumentu.


Nákup techniky pro jednotku SDH ve Strání

Vloženo: 1.10.2021     Autor: Irena Slintáková

Název projektu: "Nákup techniky", registrační číslo RP12-21/094

Dotaci poskytuje Zlínský kraj na základě programu RP12-21 - Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje. Finanční prostředky budou použity na nákup automatizovaného externího defibrilátoru a šest kusů ručních svítilen. Na realizaci projektu lze čerpat až 85.000 Kč, maximálně však 69,79% celkových způsobilých výdajů.


Letní filmový festival

Vloženo: 21.6.2021     Autor: Irena Slintáková

Letní filmový festival je název pro neinvestiční dotaci z Fondu Zlínského kraje, registrační číslo KUL01-21/18. Dotace je poskytována na základě Programu na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu schváleného Radou Zlínského kraje a je zaměřena na všechny věkové skupiny.

Dotace do výše až 38.000 Kč bude použita na technické zajištění letního kina ve Strání v roce 2021.

 


Nákup nových věcných prostředků požární ochrany

Vloženo: 1.10.2020     Autor: Irena Slintáková

Obec Strání se zapojila do projektu s názvem "Nákup nových věcných prostředků požární ochrany", registrační číslo: RP12-20/138.

Projekt z programu dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje je podporován Fondem Zlínského kraje částkou 210.000 Kč, obec Strání se podílí na celkových výdajích projektu částkou 90.800 Kč.

Jednotka SDH obce Strání má dvě zásahová družstva v počtu 24 členů a je potřeba dovybavit tuto jednotku technickými prostředky jako jsou izolační dýchací přístroje, zásahové oděvy, obuv a přilby pro hašení ve stavbách.

 


Vybudování varovného systému ochrany před povodněmi obce Strání, digitální povodňový plán

Vloženo: 30.9.2020     Autor: Michaela Luzarová

Vybudování varovného systému ochrany před povodněmi obce Strání, digitální povodňový plán

 Projekt řeší realizaci varovného informačního systému VIS  společně se systémem dPP (digitální povodňový plán) , s cílem  zvýšení a zlepšení celkového systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany obce a tedy zvýšení  bezpečnosti obyvatel a ochrany jejich majetku. Cílem projektu je vytvořit ucelený systém předpovědní a hlásné povodňové služby, především jeho napojení na  nově budovaný varovný a informační systém (VIS) - tedy včasné varování a vyrozumění obyvatel jako jedno z nejdůležitějších opatření při vzniku mimořádných událostí.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 


Výstavba veřejného osvětlení v obci Strání

Vloženo: 20.7.2020     Autor: Michaela Luzarová

Název projektu:   Výstavba veřejného osvětlení v obci Strání

Registrační číslo:   CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012984

Projekt je spolufinancován EVROPSKOU UNIÍ.

Projekt si klade za cíl vytvořit bezpečné podmínky pro přemísťování osob v obci Strání podél frekventované silnice I/54. V rámci projektu dojde k rekonstrukci veřejného osvětlení, které je ve špatném technickém stavu a ohrožují bezpečnost účastníků silničního a pěšího provozu s omezenou schopností pohybu a orientace. Zkvalitněním veřejného osvětlení dojde ke zlepšení infrastruktury pro pěší i ke zvýšení podílu udržitelných forem dopravy v obci.

 
 


Podpora pracovních příležitostí II.

Vloženo: 28.5.2020     Autor: Barbora Macková

Projekt PODPORA PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ II. je spolu -financován Evropskou unií. Cílem projektu je zvýšení zapojení lokálních aktérů Mikroregionu Bílé Karpaty do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech prostřednictvím 9 nově vzniklých pracovních míst a poskytnutím podpory cílové  skupině v dané lokalitě.

Více info naleznete na: https://www.bile-karpaty.cz/podpora-pracovnich-prilezitosti-2/


Voda v krajině

Vloženo: 20.9.2019     Autor: Barbora Macková

Pojďte se s námi zamyslet nad otázkou vody v krajině. Jak již naše paní vodohospodářka R. Breznická popsala v článku zpravodaje: "Strání, už podle názvu obce, má většinu pozemků prudce svažitých. Dobře fungující krajina by měla jako houba vodu nasávat a pomalu vydávat, ale v našem okolí se to úplně nedaří. Výhodou jsou většina zatravněných ploch a převážně listnaté lesy. Důležitou úlohu plní také členitá mozaika ovocných sadů, remízků a zarostlé lesíky Borina a Štrbáň. To vše zpomaluje rychlý odtok vody z údolí říčky Klanečnice." Podívejte se na dokument zde v odkazu - "remízky a stromy kolem polních cest" a zde - "návrat vody do krajiny". Inspirujme se a začněme si vody vážit.


Rekonstrukce stávající ubytovny na sociální byty ve Strání

Vloženo: 26.3.2019     Autor: Michaela Luzarová

Obec Strání čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Rekonstrukce stávající ubytovny na sociální byty ve Strání“ (Reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003045), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Výsledkem projektu bude vybudování sedmi nových sociálních bytů, které budou pronajímány potřebným osobám v bytové nouzi. Hlavním cílem předkládaného projektu je tedy zvýšení kapacit a dostupnosti sociálního bydlení pro občany příhraniční oblasti, což se promítne do zajištění přístupu stanovených cílových skupin k dlouhodobému nájemnímu bydlení.“

                                                                                                                                                         


Cisternová automobilová stříkačka

Vloženo: 18.2.2019     Autor: Michaela Luzarová

Předmětem projektu Pořízení cisternové automobilové stříkačky byla dodávka nové, dosud nepoužívané cisternové automobilové stříkačky pro SDH Strání s danými technickými parametry. Projekt byl registrován na Ministerstvu vnitra v programu 01424 - Dotace pro jednotky SDH obcí, pod indentifikačním číslem 014D241008028. Na základě úspěšné registrace projektu obdržela obec Strání dotaci ve výši 2.500.000,- Kč.  Pořízení cisternové automobilové stříkačky je dále spolufinancováno Zlínským krajem ve výši 500.000,- Kč a obcí Strání částkou 4.224.009,- Kč.


<   PŘEDCHOZÍDALŠÍ   >

OBECNÍ ÚŘAD

Obec Strání: Obecní úřad Strání
Adresa: Na Kopci 321, 687 65 Strání
IČ: 00 29 13 40
DIČ: CZ 00 29 13 40
ID: 32aba8z
Ústředna: (+420) 572 695 210
E-mail: obec@strani.cz
Web: www.strani.cz

RESTAURACE A PENZION ZÁMEČEK

Náměstí U Zámečku 71, 687 65 Strání
Mgr. Andrea Straussová
Mobil: 777 364 511
Tel.: 572 632 353
E-mail: info@zamecek-strani.cz
Web: www.zamecek-strani.cz

INFOCENTRUM STRÁNÍ

Infocentrum Strání (Mikroregion Bílé Karpaty)
Barbora Macková
Areál ZŠ – půdní vestavba
Rubanice 877, 687 65 Strání
Tel./fax: 572 695 240
E-mail: mic@strani.cz
Web: www.strani.cz
Tvorba INTERNETOvých stránek