Hlášení rozhlasuZpravodajKontaktyTipy na výletyUbytováníVolný časFirmy a služby


EU

ESFSAMOSPRÁVA - zastupitelstvo obce, rada obce, komise

Nejvyšším orgánem obce je Zastupitelstvo obce Strání.
Výkonným orgánem zastupitelstva je Rada obce Strání.
Zastupitelstvem je zvolena rada obce, starosta obce a místostarosta.

 

Zastupitelstvu obce je podle zákona vyhrazeno rozhodovat o nejdůležitějších záležitostech patřících do samostatné působnosti obce. Je to především:

  • schvalování rozpočtu a závěrečného účtu,
  • zřizování a rušení právnických osob a organizačních složek,
  • vydávání obecně závazných vyhlášek,
  • volba a odvolávání starosty, místostarosty a dalších členů rady obce,
  • určování počtu členů rady obce na další funkční období,
  • určování počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva,
  • zřizování a rušení výborů, volba a odvolávání jejich předsedů a členů,
  • schvalování programu rozvoje obce,
  • zřizování a rušení obecní policie, rozhodování o názvech ulic a dalších veřejných prostranství

 

Další okruh vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce tvoří rozhodování o nejzávažnějších úkonech obce při nakládání s majetkem obce, kam patří především rozhodování o nabytí a převodech nemovitých věcí, o uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru či půjčky. Zastupitelstvo obce je schopno usnášet se za podmínky, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Zasedání zastupitelstva obce se konají z pravidla v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Strání. Zasedání jsou veřejná.

Zastupitelstvo obce se v souladu s § 92 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.

 

Radu obce tvoří starosta, místostarosta a další radní. Je výkonným orgánem obce pro samostatnou působnost. Vykonává především to, co jí uloží v zastupitelstvu a ze své činnosti zastupitelstvu také odpovídá. Zastupitelstvo jednotlivé členy rady volí. Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jeho usnesení. Radě však přiznává zákon i významné rozhodovací kompetence v samostatné působnosti.

OBECNÍ ÚŘAD

Obec Strání: Obecní úřad Strání
Adresa: Na Kopci 321, 687 65 Strání
IČ: 00 29 13 40
DIČ: CZ 00 29 13 40
ID: 32aba8z
Ústředna: (+420) 572 695 210
E-mail: obec@strani.cz
Web: www.strani.cz

RESTAURACE A PENZION ZÁMEČEK

Náměstí U Zámečku 71, 687 65 Strání
Mgr. Andrea Straussová
Mobil: 777 364 511
Tel.: 572 632 353
E-mail: info@zamecek-strani.cz
Web: www.zamecek-strani.cz

INFOCENTRUM STRÁNÍ

Infocentrum Strání (Mikroregion Bílé Karpaty)
Barbora Macková
Areál ZŠ – půdní vestavba
Rubanice 877, 687 65 Strání
Tel./fax: 572 695 240
E-mail: mic@strani.cz
Web: www.strani.cz
Tvorba INTERNETOvých stránek