Hlášení rozhlasuZpravodajKontaktyTipy na výletyUbytováníVolný časFirmy a služby


EU

ESFPříroda v okolí obce Strání

Cicúrek v Ořechové

Jedná se o pramenitou horskou vodu, která vyvěrá v části Květné. Voda je čistá a velmi chutná, snad proto si ji oblíbily zdejší maminky a chodí si na ni s lahvemi pro své děti, nebo se s ní ředí naša slivovica. U cicúrku je také postaven altánek, který slouží k občerstvení a odpočinku.

      


Vodní nádrž Žabka
Rybník Žabka se nachází nedaleko PP Hrnčárky asi 1km od obce Strání. Rybník dříve sloužil jako zásobárna vody a také k rybochovným účelům. V roce 2003 byl rybník Žabka kompletně odbahněn a byla postavena nová hráz a nový most. Rybník i nadále slouží k rybochovným a rekreačním účelům.


Památné stromy
Správa ochrany a přírody CHKO Luhačovice vyhlásila celkem tři stromy v obci Strání, jako památné a tím státem chráněné. První je buk u Zámečku a jeho výsadba není přesně známá. Další dva stromy jsou dvě lípy v Uhliskách u kapličky. Výsadba byla pravděpodobně provedena po dostavbě kaple r. 1816. Stromy jsou označeny informační tabulí se Státním znakem „Památný strom“. Ochrana přírody rovněž tyto stromy ošetřuje.

Národní přírodní rezervace Javořina
NPR Javořina leží na severním svahu vrcholu Velké Javořiny na moravskoslovenském pomezí v nadmořské výšce 825 - 970 m. Prales má rozlohu 178 ha. Již v roce 1909 zde původní majitelé, páni Liechtensteinové vyhlásili ochranný režim podobný dnešnímu. Vrcholová louka vznikla vyklučením původního karpatského pralesa pravděpodobně v pozdním středověku během valašské kolonizace. Před 13 lety byla vyhnojena, což způsobilo vymizení všech ohrožených druhů rostlin. Od té doby byla nehnojena a pravidelně kosena. Přestože úspěšně regenerovala, bylo od zajištění managementu Správou CHKO a BR Bílé Karpaty v posledních letech upuštěno. V současné době je území ponecháno přirozenému vývoji. Motivem ochrany jsou pralesovité porosty javoru, buku a jasanu, vzniklé přirozenou cestou, a horská smilková louka. Většinu území pokrývají květnaté bučiny, na prudších sklonech suťové lesy s klenem a jasanem. V podrostu se vyskytují mimo jiné sněženky, v létě tu kvetou mléčivec alpský a měsíčnice vytrvalá a na okraji rezervace jako na jediném místě v Bílých Karpatech i zvonek širolistý. V lesích hnízdí strakapoud bělohřbetý, lejsek malý, rehek zahradní a další lesní druhy. Vyskytuje se zde i plž modranka karpatská, která je karpatským endemitem. Na vrcholové louce je možné pozorovat ještěrku živorodou, rejska horské, mloka skvrnitého. V minulosti byly vrcholové louky stanovištěm ohrožených druhů motýlů, např. jasoň červenooký. V současnosti je potvrzen výskyt jen některých vzácných a ohrožených druhů motýlů, jako např. Ochropleura praecox, Phlogophora scita, Athetis palustirs, Nocta orbona aj. Vrcholovou louku rovněž částečně využívá k letové aktivitě jasoň dymnivkový vázaný jinak na okraje bukového lesa s dymnivkou. V potocích vzácně žije střevlík Carabus variolosus a v podrostu i Carabus obsoletus.
Co se týče lesnictví, kmenovina zastoupená bukem, jasanem a klenem je téměř celoplošně zmlazena klenem. Zdravotní stav je dobrý. Díky drsnému klimatu mají stromy vrcholových partií bizarní tvary. Porost je cca 200 let bez zásahu a zásahy ani nevyžaduje. Každoročně na Velké Javořině probíhají slavnosti Čechu a Slováků, které zde mají již dlouholetou tradici a jsou hojně navštěvovány. V době těchto slavností by bylo vhodné zamezit vstupu lidí do NPR strážní službou nebo vhodnější organizací pohybu osob a automobilů. Negativem je i výskyt maliníku při okrajích lesa a v okolí objektu vysílače na nekosených plochách. Rezervace bude i nadále ponechána přirozenému vývoji. Je společnou chloubou ochránců přírody a lesníků.

Přírodní rezervace Javořina
Jedná se o lesní porost navazující na severní část NPR Javořina na severních svazích kóty Velká Javořina (970 m n. m.). Výměra rezervace je 27,7 ha a nachází se v nadmořské výšce 687 – 875 m. Podkladem území je bělokarpatská jednotka magurského flyše. Její javorinské souvrství se skládá z drobně až středně rytmických flyšových vrstev, s převahou pískovců, méně jílovců.

Vegetaci tvoří suťový porost s dominujícím bukem lesním (Fagus sylvatica), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), javorem klenem (Acer pseudoplatanus) a javorem mléčem (Acer platanoides). V podrostu je možno nalézt sněženku podsněžník (Galanthus nivalis), mléčivec alpský (Cicerbita alpina), kozlík výběžkatý (Valeriana excelsa sambucifolia) a papratku horskou (Athyrium distentifolium). Na okraji rezervace roste zvonek širolistý (Campanula latifolia), který zde má jedinou lokalitu v Bílých Karpatech. Fauna rezervace je obdobná s faunou navazující NPR Javořina. V minulosti zde byly prováděny probírky. V současné době jsou porosty ponechány přirozenému vývoji. Na celé ploše přirozeně zmlazuje javor klen, místy i buk.

Přírodní rezervace Nová hora
Členité území, tvořené komplexem lesíků, křovin, luk, pastvin a žlebů, východně nad obcí Květná na úbočí Nové hory. Rozloha rezervace je 29,6 ha a nachází se v nadmořské výšce 380 – 510 m n. m. Motivem ochrany je udržení charakteru lučních i hájových společenstev, záchrana mikrolokalit kriticky ohrožených druhů rostlin. Horní část území je pokryta listnatými háji a sukcesními porosty, bývalé louky pestrou dřevinnou skladbou tvořenou dubem, habrem, osikou, olší, hlohem, trnkou, svídou a dalšími druhy. Vyskytují se zde 4 kriticky ohrožené druhy rostlin ČR – tořič čmelákovitý, ostřice ptačí nožka, hrachor panonský a smetánka bahenni. Z dalších vzácných druhů zde roste např. pětiprstka žežulník, vstavač bledý, prstnatec listenatý, prstnatec pleťový, podkovka chocholatá. Z ohrožených druhů motýlů zde žije např. ohniváček černočárný, ohniváček modrolesklý, perleťovec dvouřadý a kopřivový, pabourovec pampeliškový. Ze vzácných druhů ptáků se zde vyskytuje chřástal polní. V roce 1993 – 95 byla provedena likvidace náletu a stařiny a bylo obnoveno pravidelné kosení.

Přírodní památka Hrnčárky
Květnatá louka s bohatou rozptýlenou zelení a prameništěm, která se nachází 1 km od obce Strání. Rozloha území je 4, 04 ha a nachází se v nadmořské výšce 440 – 490 m n. m. Motivem ochrany je výskyt kriticky ohrožených druhů rostlin. Půdy jsou zde oglejené, hlinité až jílovitohlinité, místy zamokřené s prameništi. Z kriticky ohrožených druhů rostlin zde nachází útočiště tořič čmelákovitý Holubyho (Ophrys holosericea subsp. Holubyana), pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia densiflora), hrachor panonský pravý (Lathyrus pannonicus subsp. pannonicus) a smetánka bahenní (Taraxacum palustris). Dále se zde vyskytují ohrožené druhy jako je kruštík bahenní (Epipactis palustris), vstavač kukačka (Orchis morio), prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata) a kozinec dánský (Astragalus danicus). Z ornitofauny je zaznamenán výskyt pěnice vlašské, pěnice černohlavé, pěnice pokřovní, budníčka menšího, lindušky lesní a ojediněle i chřástala polního (Crex crex). Z motýlů zjištěn výskyt ohniváčka modrolemého a černočárného (Lycaena dispar), bourovce hlohového, pabourovce pampeliškového. Lokalita je bezlesí. Polovina území je kosena. Bohužel o nejcennější část s mokřadem nemají vlastníci zájem, a její kosení musí permanentně zajišťovat Správa CHKO Bílé Karpaty. Přímo v lokalitě se nachází 3 chaty, jejichž provoz negativně ovlivňuje přilehlé louky. Lokalita tořiče je ohrožena rekreační činností majitele nelegálně postavené chaty. Celé území je negativně ovlivněno entropicky sousedním rekreačním střediskem.

Přírodní památka Mechnáčky
Území leží 1km V od obce Strání – Květná v nadmořské výšce 450 m n. m. Původně využíváno jako jednosečná louka. Rozloha území je 9,6 ha. Motivem ochrany je členitý, široký žleb s květnatými loukami, mokřinami a vrstevnými prameny, místy porostlý stromy a keři. Vyskytují se zde ohrožené druhy rostlin a motýlů. Půdy jsou zde hnědé, slabě oglejené, hlinité až jílovitohlinité, náchylné k erozi. Z ohrožených druhů rostlin se vyskytuje prstnatec pleťový a májový, kruštík bahenní, hlavinka horská, pětiprstka žežulník, vstavač kukačka, vstavač mužský, kozinec dánský, hrachor panonský. V roce 2002 zde byl objeven i vstavač osmahlý. Ze vzácných druhů motýlů zde byly zjištěny druhy typické pro bělokarpatské květnaté louky a to žluťásek barvoměrný, ohniváček černočárný, můra (Episema scoriacea) a perleťovec dvouřadý, kterému probíhá v Bílých Karpatech SZ hranice rozšíření v Evropě. Všechny porosty jsou na nelesní půdě. Potok pramenící v území je zakryt souvislým náletem olší a vrb. Mokřad je z části pokryt porostem vrb. Z větší části je území koseno vlastníky a uživatelem. Management části kolem mokřadu zajišťuje Správa CHKO Bílé Karpaty.

Přírodní památka Záhumenice
Pastviny 2 km JV od obce Strání. Rozloha území je 11,0056 ha, n.v.: 500 m.n.m. Motivem ochrany je nejbohatší lokalita kriticky ohroženého druhu hrachoru panonského pravého, který se v okolí obce Strání vyskytuje na jediném místě v ČR. Půdy jsou zde slabě oglejené, hlinité až jílovitohlinité. Území protínají dva žleby. Jde o zbytek kdysi rozsáhlých lučních porostů, které byly částečně rozorány a částečně zalesněny. Lokalita je poznamenaná hnojením a intenzivní pastvou v minulosti. Dále se zde vyskytují některé druhy ohrožených druhů rostlin jako pětiprstka žežulník, hlavinka horská, prstnatec májový, mečík střechovitý. Ze zajímavých druhů motýlů zde kromě perleťovce kopřivového byl zjištěn i vzácný kovolesklec Chrysaspidia chryson. Ze vzácnějších druhů ptáků se zde vyskytuje bramborníček hnědý. Lokalita je bezlesí. Žleby jsou zarosteny sukcesními stádii dřevin (olše, bříza, líska, dub, habr). I nadále je nutné dodržovat zákaz pastvy jakéhokoliv dobytka za současného pravidelného kosení lučních ploch. Území by si zasloužilo větší pozornost profesionální strážní služby. V roce 1995-96 byly nejcennější plochy s lokalizací hrachorů panonských zbaveny náletu dřevin.V roce 1997 došlo bohužel k vážnému poškození území porušením zákazu pastvy hovězího dobytka. V roce 1998 byla plocha celého území oplocena a obnoveno pravidelné kosení.

OBECNÍ ÚŘAD

Obec Strání: Obecní úřad Strání
Adresa: Na Kopci 321, 687 65 Strání
IČ: 00 29 13 40
DIČ: CZ 00 29 13 40
ID: 32aba8z
Ústředna: (+420) 572 695 210
E-mail: obec@strani.cz
Web: www.strani.cz

RESTAURACE A PENZION ZÁMEČEK

Náměstí U Zámečku 71, 687 65 Strání
Mgr. Andrea Straussová
Mobil: 777 364 511
Tel.: 572 632 353
E-mail: info@zamecek-strani.cz
Web: www.zamecek-strani.cz

INFOCENTRUM STRÁNÍ

Infocentrum Strání (Mikroregion Bílé Karpaty)
Barbora Macková
Areál ZŠ – půdní vestavba
Rubanice 877, 687 65 Strání
Tel./fax: 572 695 240
E-mail: mic@strani.cz
Web: www.strani.cz
Tvorba INTERNETOvých stránek