Hlášení rozhlasuZpravodajKontaktyTipy na výletyUbytováníVolný časFirmy a služby


EU

ESFVodovodní přípojka

 Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem. Povinností odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené provozovatelem vodovodu. Odběratel nesmí přímo spojovat vnitřní rozvod připojený na veřejný vodovod s potrubím zásobovaným z jiného zdroje (studna). Pro každou připojovanou nemovitost se zásadně zřizuje samostatná vodovodní přípojka a to vždy s vodoměrnou soupravou. 

 Podle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 sb., který platí od 1.1.2002, je vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

Opravy a údržbu vodovodních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. V ostatních případech zajišťuje opravu a údržbu na své náklady vlastník připojené nemovitosti.

Informace o vodovodních přípojkách jsou uvedeny v § 3, zákona 274/2001 sb. o vodovodech a kanalizacích.

Ochranné pásmo přípojky je vymezeno vodorovnou vzdáleností od osy potrubí na každou stranu 1,5m.

 

Účelem navrtávacího pasu (odbočení) s uzávěrem, které je pořizováno na náklady vlastníka vodovodu je provedení navrtání potrubí pod tlakem za účelem napojení přípojky a následného odběru vody pro odběratele.

 

Zemní uzávěr – šoupátko, zákopová souprava, poklop s podkladkem  je soustava, nutná součást vodovodní přípojky, která slouží k zastavení nebo vpuštění vody do nemovitosti. Toto zařízení byť není v jeho majetku  obsluhuje  za použití tzv. T klíče provozovatel vodovodu. Odběratel v případě potřeby vodu do nemovitosti zastavuje ventilem za vodoměrem.

 

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem. Přípojku zřizuje na své náklady vlastník připojované nemovitosti. Před záhozem kanalizační přípojky je žadatel povinen přizvat správce veřejné kanalizace ke kontrole položení a montáže.

 Podle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 sb., který platí od 1.1.2002, je vlastníkem kanalizační přípojky, popřípadě jejich částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

Opravy a údržbu kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. V ostatních případech zajišťuje opravu a údržbu na své náklady vlastník připojené nemovitosti.

Informace o kanalizačních přípojkách jsou uvedeny v § 3, zákona 274/2001 sb. o vodovodech a kanalizacích.

Ochranné pásmo přípojky je vymezeno vodorovnou vzdáleností od osy potrubí na každou stranu 0,75.

OBECNÍ ÚŘAD

Obec Strání: Obecní úřad Strání
Adresa: Na Kopci 321, 687 65 Strání
IČ: 00 29 13 40
DIČ: CZ 00 29 13 40
ID: 32aba8z
Ústředna: (+420) 572 695 210
E-mail: obec@strani.cz
Web: www.strani.cz

RESTAURACE A PENZION ZÁMEČEK

Náměstí u Zámečku 71, 687 65 Strání
Mgr. Andrea Straussová
Mobil: 777 364 511
Tel.: 572 632 353
E-mail: info@zamecek-strani.cz
Web: www.zamecek-strani.cz

INFOCENTRUM STRÁNÍ

Infocentrum Strání (Mikroregion Bílé Karpaty)
Barbora Macková
Areál ZŠ – půdní vestavba
Rubanice 877, 687 65 Strání
Tel./fax: 572 695 240
E-mail: mic@strani.cz
Web: www.strani.cz
Tvorba INTERNETOvých stránek