VYHLEDÁVÁNÍ
ÚZEMNÍ PLÁN

TOPlist
od 23.6.2007Katalog firem


NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

Územní plán (ÚP) je určitý druh územně plánovací dokumentace, která si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití. Územní plán si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území. Územní plán by se měl snažit naplnit potřeby současné generace tak, aby umožnil existenci a přežití i generací příštích.

Na základě schváleného zadání územního plánu nebo schválených pokynů pro zpracování návrhu územního plánu pořizovatel pořídí pro obec zpracování návrhu územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává.

Nyní návrh územního plánu posuzuje před řízením o jeho vydání Krajský úřad Zlínského kraje.

Aktuální návrh územního plánu obce Strání najdete v přiložených dokumentech. 

Dotazy k návrhu vám zodpoví : Ing. Lukáš Batoušek, tel.: 572 805 313, email: lukas.batousek@ub.cz

Přiložené soubory
Textová část - návrh.pdf
 
Textová část - odůvodnění.pdf
 
Výkres základního členění území - pravá část.pdf
 
Výkres základního členění území - levá část.pdf
 
Výkres záboru ZPF - pravá část.pdf
 
Výkres záboru ZPF - levá část.pdf
 
Výkres veřejně prospěšných staveb - pravá část.pdf
 
Výkres veřejně prospěšných staveb - levá část.pdf
 
Výkres širších vztahů.pdf
 
Výkres dopravní a technické infrastruktury pravá část.pdf
 
Výkres dopravní a technické infrastruktury - levá část.pdf
 
Koordinační výkres - pravá část.pdf
 
Koordinační výkres - levá část.pdf
 
Hlavní výkres -pravá část.pdf
 
Hlavní výkres - levá část.pdf
 
Tvorba INTERNETOvých stránek